ReadyPlanet.com
dot dot
bulletMAX BRIGHT / แม๊กไบร์ท
bulletSUNNY / ซันนี่
bulletDYNO / ไดโน่
bulletMAX BRIGHT / แม๊กไบร์ท
bulletSUNNY / ซันนี่
bulletDYNO / ไดโน่
bulletSPA / สปา
bulletACCU / แอคคู
bulletVISION / วิสชั่น
bulletBSB / บีเอสบี
bulletLEOCH / ลีออช
bulletPANASONIC / พานาโซนิค
bulletYUASA / ยัวซ่า
bulletLONG / ลอง
bulletSUNNY / ซันนี่
bulletTranspower
bulletGlobal Power
bulletNi-MH Battery / สำหรับป้ายไฟฉุกเฉิน
bulletLi-ION Battery / สำหรับป้ายไฟฉุกเฉิน
bulletBSB Solar / บีเอสบี โซล่า
bullet3K Battery / 3 เค
bulletUS Battery / ยูเอส
bulletTrogan Battery / โทรเจน
bulletYuasa EB / ยัวซ่า
bulletTranpower (แบตแห้ง)
bullet3K Battery / 3 เค
bulletUS Battery / ยูเอส
bulletTrojan Battery / โทรเจน
bulletPETCH TT Sr. 12-24V.
bulletPETCH FT/FS Sr. 12-96V.
bulletPETCH WH Sr. 6-24V.
bulletPETCH P/PST Sr.
bulletPETCH PSC Sr.
bulletPETCH GF Sr.
dot
dot
bulletLine Interactive UPS
bulletTrue Online UPS
bulletTrue Online Industrial UPS
bulletSingle Phase Voltage
bulletThree Phase Voltage
bulletAC to DC Inverter
bulletDC to DC Convertor
bulletDIN Rail
bulletDC to AC Power Inverter
bulletStac Pump
bulletVFD Inverter
bulletTransformer
bulletGenerater Set
bulletSurge Protection
dot
dot
ข้อกำหนดรูปแบบป้ายทางออกทางหนีไฟตามกฎหมาย มาตราฐาน วสท. และ มยผ.

ข้อกำหนดรูปแบบป้ายทางออกทางหนีไฟตามกฏหมาย มาตรฐาน วสท. และ มยผ. 

ข้อกำหนดมาตราฐานป้ายทางออกทางหนีภัย ตามกฎกระทรวง ในการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

     ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่ สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างทำงานอยู่

     (๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน

     (๒) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใด ที่ทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน

 

     นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนีไฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ ทั้งนี้ ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน

 

ข้อกำหนดรูปแบบป้ายทางออกทางหนีภัย มาตรฐาน มยผ. และ วสท.

     1.กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) ตามมาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ มยผ. 8301 เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้กำหนด มาตรฐาน การออกแบบทางหนีภัย เพื่อความปลอดภัยสำหรับอาคารต่าง ๆไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงกำหนดขนาดป้ายทางออกทางหนีภัยและขนาดรูปแบบป้าย ตัวอักษร (Font) โตไม่น้องกว่า 15 ซม.

 

1. รูปแบบและขนาดป้ายตาม มยผ. 8301

 

     2.โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานงานวิศวกรรมต่าง ๆ ในบ้านเมืองเรา ซึ่งอ้างอิงจากหน่วยงานมาตรฐานเช่น สมอ (มอก.) และ ISO ตาม EIT Standard 2004-54 ความโตของรูปแบบป้าย และตัวอักษร (Font) ต้องไม่น้อยกว่า 10 ซม.

2.รูปแบบและขนาดป้ายตาม วสท.2004-54

ข้อสรุปรูปแบบการติดตั้งและการตรวจสอบ ป้ายทางหนีภัยตาม (วสท. 2004-54)

1.       ติดตั้งตามทางเดิน/ทางหนีไฟ เพื่อให้อพยพไปยังประตูทางออกที่ใกล้ที่สุด

2.       การติดตั้งเหนือประตู หรือตามทางเดิน ความสูง 2-2.7 ม.

3.       ป้ายสัญลักษณ์ขนาด 10 ซม. ต้องติดตั้งภายในระยะ 24 ม., หรือขนาด 15 ซม. ติดตั้งภายในระยะสายตา 36 ม.และขนาด 20ซม. ติดตั้งระยะห่างได้ 48 ม.

4.       แหล่งจ่ายไฟต้องมาจากแหล่งไฟฟ้าปกติ แยกวงจรจากระบบอื่นเพื่อสามารถทดสอบได้สะดวก และมีแบตเตอรี่สำรองไฟ

5.       เมื่อไฟฟ้าดับต้องให้ความสว่างติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 90 นาที สำหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูงตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่น้อยกว่า 120 นาที

6.       การตรวจสอบป้ายจะต้องมีการจดบันทึกระบุผลการตรวจ ผู้ตรวจและวันที่ไว้ สามารถดูและตรวจสอบได้

7.       การตรวจสอบการทำงานต้องทำการตรวจสอบทุกระยะ 3 เดือน ทดสอบให้สำรองไฟนาน 30 นาที และทุก 1 ปี ต้องสำรองไฟนาน 60 นาที และประจุแบตเตอรี่ตามปกติจนเต็มและพร้อมใช้งาน 

 

ข้อกำหนดรูปแบบป้ายทางออกทางหนีภัยจากสองหน่วยงานมาตรฐาน ซึ่งมีหลายชื่อเรียกเช่น Exit Sign, Exit Light, ป้ายทางออกป้ายไฟป้ายทางหนีภัย, ป้ายทางหนีไฟ หรือ อื่น ๆ 

     รูปแบบป้าย Exit จะต้องมีขนาด รูปแบบป้าย และระยะการติดตั้ง จะต้องมองเห็นได้ชัดเจน ตามข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงานที่เราเลือกใช้ ส่วนผู้ตรวจสอบอาคาร ท่านอาจเลือกใช้ข้อกำหนดจากหน่วยงานใดก็ได้ ตามที่ท่านเห็นสมควร ซึ่งข้อกำหนด และมาตรฐานความปลอดภัยของทั้งสองหน่วยงานก็จะมีรายละเอียด ระบุรูปแบบป้าย-ขนาด-ระยะการติดตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นผู้ดูแลอาคารควรจะต้องเข้าใจรายละเอียด เหล่านี้เช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย และข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

     สำหรับผู้เขียนเองมีความเห็นว่า สินค้าที่ขายในตลาดบ้านเราต้องได้มาตรฐาน มอก. จึงสามารถวางขายได้อย่างถูกกฎหมาย และสอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. และ ISO ซึ่งแบบป้ายจะมีความโตน้อยสุด (Font) 10 ซม. และติดตั้งในระยะ 24 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกะทัดรัด พอเหมาะกับพื้นที่เช่นบนประตูในห้อง และทางเดินต่าง ๆ ไม่ทำให้บดบังสายตาและความสวยงาม ในส่วนป้ายขนาดใหญ่ 15 และ 20 ซม. ก็มีใช้งาน แพร่หลายเช่นกัน มักติดตั้งใช้งานตามอาคารโรงงาน ห้องโถง พื้นที่กว้าง และใหญ่มากขึ้น จึงมองว่าข้อกำหนดรูปแบบป้ายขนาดใดก็ได้ ขอให้มีขนาดความโต และติดตั้งตามระยะกำหนด มองเห็นได้ชัดเจน มีการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ก็สามารถใช้งานได้และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายเช่นกัน

     ผู้เขียนขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูล โดยได้คัดลอก ตัดตอนบางส่วนของเนื้อหาใน กฎกระทรวง ในด้านความปลอดภัย, มาตรฐาน มยผ. 8301 และ มาตรฐาน วสท. 2004-54 มาเพื่อความกระชับและเข้าได้ง่าย

 

โดย Winwin Team 18/01/61
NEWS

ดูแลสุขภาพการเงินอย่างไรในยุคโควิด-19 เมื่อต้อง Work from Home รายได้หด รายจ่ายเพิ่ม
เรื่องน่ารู้กับ COVID-19
การติดตั้งใช้งานไฟฉุกเฉิน Emergency light 220Vac
การติดตั้งใช้งาน Central Unit Emergency light
การติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินระบบ220V
ทำไมถึงควรเลือกป้ายไฟสะท้อนแสง
Li-ION Battery และ Ni-MH Battery Pack
[Review] Max Bright Model Emergency Light รุ่น CP 609-P
[Review] SUNNY Emergency Light รุ่น NAU 203 NC2LED-RT
การเลือกรูปแบบและขนาดป้าย Exit sign
Central Battery Emergency Light
การติดตั้งและใช้งาน ไฟฉุกเฉิน
การเลือกซื้อและใช้งานเครื่องไฟฉุกเฉิน
Exit light มาตรฐาน มอก
Emergency light มาตราฐาน มอก
รูปแบบการติดตั้งใช้งาน Exit SignWin Win Universe Co.,Ltd.